Archive for the ‘Nieuws’ Category

Jeugdkamp.

 

Jeugdkamp groot succes.

Dit weekend hebben de mini’s en de F-jes het afgelopen seizoen weer met een groot kamp afgesloten. Op Zaterdag begon het feest. Eerst de Neeskens games, allerlei spelletjes zoals latje-trap,voetbal darten, bescuit fluiten enz. Daarna in het groenendaalse bos, een bosspel gedaan en afgesloten met een bezoek aan de speeltuin. Terug op VEW gegeten en s’avonds bingo gespeeld. Mick de eerste BINGO en koost voor de voetbal. Daarna nog voetbal op de T.V. gekeken naar de C.L.

Zondag na een goed ontbijt naar Hoofddorp naar Jumpskillz. Daar heerlijk trampoline gespongen. Na de lunch ouder/kind voetbal gespeeld en afgesloten met een heerlijk buffet gemaakt door de ouders.

Iedereen een goede vakantie en tot volgend seizoen.

Voetbal mee bij VEW

Hoi GEFELICITEERD ben jij net 8 jaar geworden dan nodigen wij je uit om bij ons te komen voetballen.

Wij zoeken nog versterking voor volgend seizoen. Dus als jij geboren bent in 2008 en je wil wel voetballen bel dan even 023-5840389 en meld je aan.

 

Bingo

Beste mensen het is weer zo ver.

Op 11 Februari is er weer de VEW Bingoavond.

Aanvang om 19.30

foto van VEW Heemstede.

Wijnavond VEW

Beste leden en wijnliefhebbers,

Dit jaar staat voor de 15e keer de wijnproefavond voor VEW op het programma. Dit jaarlijks terugkerende evenement is een altijd gezellige avond die je niet mag missen.

Ook dit jaar zal de wijnavond weer onder leiding staan van Wieger Roelevink. Vooral door zijn fantastische uitleg zijn er vorig jaar 950 flessen verkocht. Per fles die verkocht wordt gaat er €1 naar de club. Het is ons doel om dit jaar 1000 flessen te verkopen en hiermee €1000 euro op te halen voor de club.

De wijnavond zal starten om 19:30 op 2 december in het clubhuis van VEW. Van tevoren wel graag aanmelden via de mail. Je kan jezelf aanmelden via: o.stoltenborg@hetnet.nl

Het is belangrijk om je aan te melden, in verband met de huur van de wijnglazen.

Onbekend maar heel gezellig

Voet­bal­min­nend Heem­ste­de kijkt reik­hal­zend uit naar de dorps­kra­ker om de Haar­lems Dag­blad Cup van van­avond (20.30 uur). VEW-aan­val­ler Jeroen Vel­te­naar geeft zijn ploeg een goe­de kans te­gen RCH. ,,Er is geen spra­ke van haat en nijd. Zo erg is het niet. Maar wij wil­len wel even la­ten zien wie de baas is op de hon­derd me­ter.’’

De ver­de­di­gers van RCH zul­len hem van­avond on­ge­twij­feld ex­tra in de ga­ten hou­den. Jeroen Vel­te­naar (22) heeft be­we­zen mak­ke­lijk een doel­punt te kun­nen ma­ken. In vijf com­pe­ti­tie­wed­strij­den vond de spits al ne­gen keer het net. In het vo­ri­ge sei­zoen scoor­de hij acht­tien keer als rechts­bui­ten.

Dat zijn cij­fers die op­val­len. Toch lie­pen scouts van ho­ger spe­len­de ver­e­ni­gin­gen de deur in hui­ze Vel­te­naar niet plat. ,,Mijn oude trai­ner Sjoerd Ha­mann heeft mij wel ge­polst om met hem mee te gaan naar Uni­te­d/DAVO. Dat heb ik over­wo­gen om­dat ik Sjoerd als trai­ner heel hoog heb zit­ten. Maar ik had niet het idee dat die club bij mij past.’’

Vrien­den
Dat ge­voel heeft Vel­te­naar bij VEW wel. ,,Ik speel hier met mijn vrien­den en wij zijn ons nog steeds ver­der aan het ont­wik­ke­len.’’ Na de pro­mo­tie van vo­rig jaar is VEW ook in de der­de klas­se bo­ven­in te vin­den. De ne­der­laag te­gen Ar­sen­al van af­ge­lo­pen za­ter­dag was een soort van wake-up call. ,,Te­gen dat soort ploe­gen moe­ten we iets ex­tra’s bren­gen. We zijn soms een beet­je te ver­le­gen. We heb­ben veel po­ten­ti­eel en zijn nog jong maar te­gen Ar­sen­al lie­ten we ons ‘over­po­we­ren’.’’

Hij hoeft dan ook niet per se weg bij VEW. ,,We zijn be­zig met een pro­ces en dat wil ik niet voor de eer­ste de bes­te club op­ge­ven”, zegt de Hoofd­dor­per die dit jaar hoopt af te stu­de­ren aan de Ho­ge­re Ho­tel­school. ,,Daar­bij heb ik veel jon­gens over­ge­haald om naar VEW te ko­men. Ik speel hier sa­men met bij­na al mijn vrien­den.’’ Al­leen Sven Bernt­zen heeft de over­stap niet ge­maakt. Bernt­zen speel­de bij Hoofd­dorp, ADO’20 en EDO en is nu op we­reld­reis. ,,Als Sven ook nog komt, zit mijn werk er­op”, klinkt het la­chend.

Het ver­haal van Vel­te­naar wijkt af van dat van an­de­re ta­lent­vol­le voet­bal­lers. Op re­la­tief late leef­tijd trok hij voor het eerst voet­bal­schoe­nen aan. Hij ‘de­bu­teer­de’ pas als D-pu­pil bij VEW. Daar­voor was hij voor­al op de ju­do­mat te vin­den. ,,Tja, ik vond judo wel leuk dus dat ging ik doen. Als kind denk je daar niet echt over na. Ach­ter­af is dat niet slim ge­weest. Ook om­dat ik de eer­ste paar jaar bij VEW maar wat aan­rom­mel­de. Tot mijn zes­tien­de deed ik wat in mij op­kwam.’’

Als Hoofd­dor­per kwam hij als vreem­de eend in de bijt bin­nen bij het Heem­steed­se VEW. Hij wil­de graag in de buurt gaan voet­bal­len maar bij Over­bos en Hoofd­dorp kwam hij te­recht op een wacht­lijst. ,,Een vriend­je voet­bal­de bij VEW en ik vond het met­een een leu­ke club. En dat vind ik nog steeds.’’

Toch moet hij vaak uit­leg­gen waar hij voet­balt. ,,VEW is voor veel men­sen een on­be­ken­de club. Het is ook maar een klei­ne ver­e­ni­ging maar wel een heel ge­zel­li­ge. We pro­be­ren meer jeugd­elf­tal­len te krij­gen en daar is de club druk mee be­zig. Je hebt nu een­maal aan­voer van­uit de jeugd no­dig.’’

Eerste pri­o­ri­teit is de bu­ren­ru­zie met RCH win­nend af­slui­ten. ,,Moch­ten we win­nen van RCH hoop ik dat we in de vol­gen­de ron­de te­gen Uni­te­d/DAVO spe­len. Dan ko­men we onze oude trai­ner te­gen.’’

ALV

Beste leden van VEW,
Het bestuur nodigt je van harte uit op de Algemene Ledenvergadering 2016 van VEW op
Vrijdag 4 november, 20.00 uur in het clubhuis.
De notulen van de afgelopen ledenvergadering stuur ik jullie apart toe.
De financiële jaaroverzichten zijn vanaf 31 oktober op te vragen bij  penningmeester@vewheemstede.nl
Het bestuur hoopt op een grote opkomst!
Met vriendelijke groet,
Harry Wierda
Voorzitter

Read more »

Mededeling KNVB over de kunstgrasvelden

Beste leden van VEW

Er is deze week veel aandacht geweest over de kunstgrasvelden die negatief in het nieuws kwamen. Dit komt allemaal door de uitzending van Zembla, waarin zij aandacht hadden voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Naar aanleiding van die uitzending ontvingen we bij de KNVB vragen van verenigingen en signaleren we dat verenigingen (en andere betrokkenen) twijfels hebben over het spelen op dergelijke velden.

Vragen die wij goed begrijpen. Mede daarom hechten we er waarde aan jullie nogmaals te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen.

Maandag zitten we met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We houden iedereen via de website van de KNVB en per mail op de hoogte van het vervolgproces. Dit bericht kan eventueel op de eigen website worden geplaatst om leden te informeren. We hopen iedereen zo voldoende geïnformeerd te hebben. Voor meer informatie kun je hierbij doorverwijzen naar berichtgeving op KNVB.nl.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Den Breejen Infra 3 jaar langer hoofdsponsor

Afgelopen week is het bestuur tot overeenstemming gekomen met Den Breejen Infra over de sponsoring van VEW in de komende drie jaar.
Dank aan Arjo den Breejen voor deze fantastische toezegging!
Wil je meer weten over onze hoofdsponsor, ga dan snel naar de website: http://www.denbreejeninfra.nl/

Datum reünie bekend en inschrijving gestart

VEW bestaat in 2016 negentig jaar. Dat willen we als VEW niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseert de jubileumcommissie gedurende het gehele jaar leuke activiteiten. Maar wat is een 90 jarig jubileum zonder een reünie? Inderdaad dat kan niet. Daarom zal er op

zaterdag 10 september

aan de KNVB worden gevraagd alle competitieverplichtingen te laten vervallen en hiermee ruimte te maken voor het

reünie-jubileum-feestprogramma

Read more »

Inschrijving 7-7 Toernooi gesloten

Helaas Helaas voor de teams die zich nog niet hebben aangemeld voor het 7-7 toernooi op 21 mei. 20 teams hebben zich ingeschreven en hiermee is de limiet bereikt. Hou de pagina in de gaten van het 7-7 toernooi voor alle laatste updates over dit toernooi. Binnenkort kun je ook zien welke teams zich hebben ingeschreven en wat de poule-indeling wordt die zonder enig belang wordt samengesteld door de toernooi organisatie. 
 
Wil je toch nog kans maken om mee te doen op dit fantastische toernooi? Schrijf je dan in op de reserve lijst, mocht een team zich nog afmelden, dan kan jij wel eens de geluksvogel zijn! Mailen naar: 7tegen7@vewheemstede.nl